۱-اجرای دستورات مافوق ، بخشنامه های اداری و ضوابط اجرایی واحد مربوطه .

۲-اجرای کامل دستورات مافوق هنگام عملیات توأم با سرعت و مهارت لازم بدون فوت وقت و رعایت نظم و مقررات لازم در طی عملیات اعم از اطفاء حریق یا امداد و نجات .

۳-شرکت در امور نگهبانی، نظافت روزانه و دوره ای و پاکیزه نگهداشتن محیط ایستگاه و خودرو به صورت انفرادی و دسته جمعی .

۴-شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فنی و حرفه ای.

۵-آمادگی کامل جهت استفاده و کاربرد تجهیزات و وسایل استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق .

۶-شرکت در ورزش های گروهی بمنظور حفظ قدرت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظیفه .

۷-آشنایی کامل با پمپ ها، کفسازها، پودر پاشها، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار و شرکت در عملیات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق .

۸-استفاده صحیح از تجهیزات، وسایل، ابزار، ماشین آلات و مراقبت در نظافت، حفظ و نگهداری آنها .

۹-حفظ شئونات زندگی دسته جمعی و رعایت کامل نزاکت و شخصیت حرفه ای در محل کار و محل حادثه توأم با روحیه تعاون .

۱۰-استفاده از لباس فرم، نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت .

۱۱-انجام اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد .