سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ایستگاه شماره ۱ خیابان مدرس شمالی ۳۴۲۹۶۹۲۳

۳۴۳۴۰۲۰۱مدیریت

۱۲۵مرکز پیام

ایستگاه شماره ۲ بلوار هجرت ۳۴۲۰۳۹۰۰
ایستگاه شماره ۳ خیابان امیرکبیر جنب شورای اسلامی شهر ۳۴۳۳۲۰۹۵
ایستگاه شماره ۴ بلوار پسته قبل از کلینیک سلامت ۳۴۳۴۱۸۸۸
ایستگاه شماره ۵ خیابان حجاب مقابل هتل باغ ۳۴۲۸۶۳۲۶