۱-  نظارت و کنترل دقیق بر دفتر ثبت وقایع و حضور و غیاب افراد و بررسی اشکالات و صدور دستورات لازم جهت رفع آنها.

۲- نظارت و کنترل در حین اجرای کلیه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ایستگاه.

۳- نظارت و کنترل بر اعمال پرسنل طبق شرح وظایف و اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه و محل حادثه .

۴- تصمیم گیری و تعیین شیفت کاری پرسنل در ایستگاه .

۵- اطمینان از آمادگی کامل پرسنل و تجهیزات مربوطه جهت مقابله با حوادث .

۶-اطمینان از آمادگی کلیه شیرهای آتش نشانی محدوده و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم .

۷- آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز حساس اماکن عمومی، اورژانس به بیمارستان و غيره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و به روز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه .

۸- بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی، تجهیزات و تاسیساتی.

۹- نظارت و کنترل دقیق بر گزارشات تنظیمی حریق ها، حوادث و انجام مکاتبات ایستگاه .

۱۰- همکاری با واحد آموزش جهت تدریس، مطابق برنامه های تنظیمی.

۱۱- همکاری با واحد پیشگیری جهت پیشرفت امور ایمنی و پیشگیری در سطح شهر، بخصوص محدوده ایستگاه .

۱۲- شرکت در جلسات مختلف برای رفع اشکالات جاری و پیشرفت اهداف سازمان که از طرف مسئولین تشکیل می گردد.

۱۳- نظارت و کنترل دقیق بر خودروها، وسایل و تجهیزات حریق، نجات و غیره که در هر شیفت تحویل افراد می باشد.

۱۴- شرکت در حوادث مهم تحت عنوان افسر آماده، طبق برنامه تنظیمی از طرف مافوق مربوطه.

۱۵- استفاده از لباس فرم و نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت وکنترل و نظارت استفاده صحیح و کامل پرسنل.

۱۶- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع گردد .