۱- اطمنیان از آمادگی فنی وسایل و تجهیزات و سلامت کامل خودروهای آتش نشانی و هدایت آنها به محل حریق یا حادثه .

۲-بکار انداختن وسایل و تجهیزات موتوری از قبیل پمپ ها، کف سازها، پودر پاشها، مانیتور و سایر ابزار و تجهیزات.

۳-اقدام فوری در جهت رفع نواقص جزئی وسایل و تجهیزات تحت نظر .

۴-اطمینان از وجود نظم و نظافت کامل وسایل و تجهیزات و خودرو تحویلی .

۵-شرکت در امور نگهبانی ، نظافت روزانه و دوره ای به صورت انفرادی و دسته جمعی .

۶-شرکت در عملیات امداد و نجات یا اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار و مطابق دستورات مافوق با رعایت نظم و سرعت و مهارت.

۷- شرکت در کلاس های آموزشی ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای و غیره .

۸-شرکت در ورزش گروهی بمنظور حفظ و تقویت قدرت بدنی و تندرستی .

۹-حفظ شئونات زندگی دسته جمعی و رعایت کامل نزاکت و شخصیت حرفه ای در محل کار و حادثه توأم با روحیه تعاون.

۱۰-استفاده از لباس فرم ، نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت .

۱۱- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد .