۱- آماده نگهداشتن امکانات ارتباطی سازمان

۲-اطمینان از آمادگی کلیه وسایل و تجهیزات فنی مخابراتی و بیسیم با انجام آزمایشات و بازدیدهای دوره ای

۳-دریافت کلیه اطلاعات و مکالمات مهم و ارجاع فوری به مقام مافوق جهت اقدام

۴-نظارت دقیق در گرفتن آدرس محل حادثه یا آتش سوزی و اعزام نیروها از طریق ایستگاه مربوطه

۵-دریافت گزارشات مختلف و انعکاس موارد مطروحه به واحدهای ذیربط

۶-باز و بست درب های آشیانه و ورودی ایستگاه و نظافت روزانه و دوره ای به صورت انفرادی و دسته جمعی و پاکیزه نگهداشتن محیط ایستگاه و دفتر مرکز پیام

۷-شرکت در کلاس های آموزشی ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فنی و حرفه ای

۸-شرکت در ورزش های گروهی بمنظور حفظ قدرت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظیفه

۹-استفاده صحیح از تجهیزات، وسایل، ابزار، ماشین آلات و مراقبت در نظافت، حفظ و نگهداری آنها

۱۰-حفظ شئونات زندگی دسته جمعی و رعایت کامل نزاکت و شخصیت حرفه ای در محل کار

۱۱-استفاده از لباس فرم ، نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت

۱۲-انجام اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد