۱- تحویل و تحول ایستگاه، وسایل و تجهیزات و خودروها و دفتر ثبت وقایع به هنگام شروع و در پایان کار با فرماندهان شیفت های دیگر.

۲-نظارت و کنترل مستقیم بر کار افراد و امور جاری ایستگاه .

۳- کنترل دفتر حضور و غیاب و دفتر ثبت وقایع .

۴-گزارش آمار افراد ، خودروها و تجهیزات حريق ، نجات و تغییرات آن بعد از تحویل شیفت به ستاد فرماندهی .

۵-نظارت و کنترل بر آزمایش وسایل ارتباطی ایستگاه و بازدید بموقع شیرهای آب آتش نشانی (هیدرانت ) محدوده و ثبت در دفاتر مربوطه .

۶-تشکیل کلاسهای تئوری و عملی آتش نشانی و نجات جهت بالا بردن سطح آگاهی افراد بطور مستمر .

۷-نظارت بر تنظیم صورت جلسه مواد مصرفی در ایستگاه و پیش بینی بموقع کمبود مواد مورد استفاده در حريق ها و گزارش درخواست آن.

۸-حفظ نظم و انضباط در کلیه قسمتهای ایستگاه ، اعم از امور ارتباطات و نگهبانی و نظارت بر وضعیت لباس افراد ، آسایشگاه و غیره و همچنین آمادگی جسمانی کلیه افراد شیفت و حفظ شئونات زندگی دسته جمعی.

۹-در صورت ضرورت تشکیل جلسات توجیهی ، جهت رفع نواقص و نارسایی ها و بررسی عملکرد عملیات.

۱۰-شناسایی دقیق محدوده عملیاتی.

۱۱-هدایت نیروهای تحت نظر به محل حریق یا حادئه .

۱۲-برقراری ارتباط بوسیله بی سیم با ستاد فرماندهی و تبادل اطلاعات در مورد حادثه با حریق .

۱۳-بررسی کلی محل حادثه ، تقسیم کار پرسنل در محل و نظارت و کنترل دقیق عملیات.

۱۴-کنترل بر حسن استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظتی و ایمنی فردی در محل حریق و حادثه .

۱۵- استفاده از لباس فرم و نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت و کنترل و نظارت استفاده صحیح و کامل پرسنل.

۱۶-انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع گردد .