بلوار خلیج فارس – بلوار پسته – ایستگاه شماره ۴ – سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی