ما با اعتماد راسخ به خدمت صادقانه جهت رسیدگی سریع و بدون تعلل به افرادی که به نحوی دچار حوادث غیرقابل پیش بینی شده اند را جز وظایف انسانی خود می دانیم و با در نظر گرفتن معیارهای زیر، قدم در وادی خدمت به مردم گذاشته و به آن افتخار می کنیم.

ایمان: آتش نشان با ایمان قلبی، به اراده خداوند متعال خدمت گذاری به مردم در کسوت آتش نشانی را انتخاب کرده.

وفاداری: آتش نشان با آرمان های الهی نظام و رهبری و شهدا میثاق بسته، همواره بر این عهد و پیمان وفادار است.

مسئولیت پذیری: آتش نشان خود را خادم مردم می داند.

امانت:

سرعت:

ایثار و شهادت