نام و نام خانوادگی: علی رمضانی نژاد

سوابق شغلی:

  • حسابدار سازمان آتش نشانی
  • مسئول امور مالی آتش نشانی
  • جانشین سازمان
  • مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی
  • مسئول آموزش سازمان آتش نشانی
  • عضو هیئت مدیره و دبیر سازمان آتش نشانی
  • عضو شورای سازمان آتش نشانی
  • عضو کمیته مدیریت بحران شهرداری
  • مدیر عامل سازمان آتش نشانی